Соціологічна діагностика стану громадської активності в Україні

Копия UntitledДослідження «Українське суспільство – 2013» містить три блоки питань, які безпосередньо стосуються поведінкових аспектів громадянської активності респондентів: 1) про членство в громадських організаціях, об’єднаннях та рухах; 2) про участь в суспільно-політичних заходах за останні 12 місяців; 3) про активність в мережі Інтернет. Розглянемо рівень активності по кожному з цих аспектів.
Не дивно, що найвищий рівень зафіксований для активності в мережі Інтернет (див. табл. 1). Приблизно кожний четвертий демонструє хоча б один вид активності в мережі. Втім, найбільша кількість відповідей припадає на варіанти «Читаю інформацію на сайтах різноманітних державних і недержавних організацій» та «Відстежую новини суспільно-політичного життя» (див. табл. 1 та 2), які відображають лише найелементарнішу активність в мережі Інтернет.

Друге місце займає активність в суспільно-політичних заходах (див. табл. 3). Так, кожний п’ятий прийняв участь хоча б в одному з видів відповідних заходів за останні 12 місяців. При цьому значно більше відповідей припадає на непротестну активність (наприклад, переконання друзів у своїх політичних поглядах, контакти з офіційними представниками влади, участь в роботі громадських організацій тощо) у порівнянні з протестною (наприклад, участь у мітингах, голодуванні, пікетуваннях тощо).
Але, як і у випадку з активністю в мережі Інтернет значна частка такої активності припадає на найелементарніший її вид – переконання друзів, близьких, знайомих у правоті своїх політичних поглядів (по іншому – «політичні теревені» ). Інші види активності суттєво відстають від нього (див. табл. 4).
Рівень участі З урахуванням усіх видів активності Без врахування двох найпопулярніших видів активності
Не проявляють активності в мережі Інтернет 73,2 88,3
Проявляють один вид активності 13,7 7,6
Проявляють два й більше види активності 13,1 4,1
Вид активності Кількість
Читання інформації на сайтах різноманітних державних i недержавних організацій 15,9
Вiдстежження новин суспiльно-полiтичного життя 15,6
Читання блогів, сторiнок полiтикiв, громадських дiячiв 5,9
Звернення до офiцiйних установ, органiзацiй для розв'язання особистих або громадських проблем 2,9
Залишення коментарiв на публiкацiї з соцiальних, суспiльно-полiтичних питань 2,6
Обговорення на форумах, конференцiях, в соцiальних мережах актуальних питання соцiально-полiтичного, громадського життя 1,9
Пiдтримання соцiальних заходів, iнiцiйованих користувачами в мережi (як-то, допомога хворим, протестнi акцiї проти незаконної забудови тощо) 1,9
Висловлення своєї думки, пропозицiї, зауваження в блогах полiтикiв, громадських дiячiв, на сайтах державних установ, партiй тощо 1,3
Звернення до громадських, мiжнародних органiзацiй 1,0
Самостійне ініціювання через Iнтернет певних соціальних заходів та дiй 0,7
Рівень участі З урахуванням усіх видів активності З урахування лише непротестної активності З урахування лише протестної активності
Не брали участь в СПЗ 79,8 81,4 94,2
Брали участь в одному з видів СПЗ 11,7 12,2 5,1
Брали участь в двох й більше видах СПЗ 8,5 6,4 0,7
Непротестні заходи Кількість   Протестні заходи Кількість
Переконання друзiв, близьких, знайомих у правотi своiх полiтичних поглядiв 12,5 Відмова від купівлі певних товарів з полiтичних мiркувань 2,9
Вступ у контакт з активiстами полiтичних органiзацiй 4,1 Участь у законних мiтингах, демонстрацiях, страйках 2,8
Участь у роботi громадських органiзацiй 3,1 Участь у несанкцiонованих мiтингах, демонстрацiях, страйках 0,5
Збирання пiдписів пiд колективними зверненнями 3,1 Участь у бойкотi (відмова виконувати рiшення адмiнiстрацii, органiв влади) 0,2
Носіння символіку політичного характеру 2,6 Пiкетування державних установ 0,2
Вступ у контакт з офiцiйними представниками влади 2,6 Участь у голодуваннях протесту 0,1
Розсилка повiдомлень полiтичного змiсту з мобiльного телефону або електронною поштою 0,7  
Членство в громадських організаціях, об’єднаннях та рухах є найменш представленим видом громадської активності (див. табл. 5). Про своє членство у відповідних організаціях вказав приблизно кожний восьмий. Однак, жодний з видів організацій не набрав і п’яти відсотків. Більше одного відсотка набрали лише шість видів організацій: релігійні організації та церковні громади (3,1%), клуб за інтересами (2,3%), професійне об’єднання (2,3%), спортивний клуб, товариство (2,2%), об’єднання співвласників в багатоквартирних будинках (1,9%), студентське товариство, молодіжна організація (1,7%).
Інтенсивність участі З урахуванням усіх видів активності
Не є членом жодної організації, об’єднання чи руху 87,1
Є членом однієї організації, об’єднання чи руху 9,8
Є членом двох і більше організацій, об’єднань чи рухів 3,1
Цікавим є те, чи пов’язані описані вище аспекти активності між собою, а також, чи пов’язані вони з декларованою готовністю прийняти участь в громадському житті? Для відповіді на першу частину питання був використаний кореляційний аналіз, для відповіді на другу – покрокова регресія. У якості змінних, що відображають різні аспекти активності, виступає точна кількість видів Інтернет активності респондента, суспільно-політичних заходів, в яких він приймав участь та кількість громадських організацій, членом яких він є.
По першому питанню, в усіх випадках спостерігається приблизно однаковий зв'язок. Так, Інтернет активність демонструє коефіцієнти кореляції 0,28 (р < 0,001) та 0,24 (р < 0,001) для суспільно-політичної активності та участі в діяльності громадських організацій відповідно. Що стосується зв’язку між суспільно-політичною активністю та участю в діяльності громадських організацій, то коефіцієнт кореляції дорівнює 0,29 (р < 0,001). Таким чином, різні аспекти громадської активності слабко пов’язані між собою.
По другому питанню був зафіксований дуже низький вплив реальної активності на такі аспекти готовності до участі в громадському житті як допомога нужденним, сиротам та інвалідам, організація дозвілля та відпочинку, в забезпеченні правопорядку, озеленені свого міста/села, прибиранні та впорядкуванні території за місцем проживання, діяльності об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та діяльності органів самоорганізації населення. Пояснюючий потенціал по переліченим пунктам не перевищує 3,5%, що говорить про невідповідність між декларованою готовністю до громадської діяльності в конкретних сферах та наявним досвідом громадської активності. Можливо, низька чутливість відповідних питань анкети (про готовність до участі в громадському житті) пов’язана з їх сензетивністю, оскільки в них йдеться про соціально схвальну поведінку.
Дещо інша ситуація спостерігається при дослідженні впливу реальної громадської активності на готовність до громадської діяльності за умови зовнішньої підтримки. В цьому випадку пояснюючий потенціал зростає до 9,2% (F = 47,5; df = 3; p < 0,001). При цьому основний вклад роблять суспільна-політична активність (6,6%) та Інтернет активність респондента (2,3%).
Тепер перейдемо до порівняння різних соціальних груп в контексті їх громадської активності. Розглянемо відмінності між статевими, віковими (молодий, середній та похилий вік), освітніми (неповна та повна середня освіта, середня спеціальна освіта, вища освіта) та регіональними (захід, центр, південь та схід) групами.
Для перевірки загального впливу указаних факторів на різні аспекти громадянської активності був використаний однофакторний дисперсійний аналіз. Зведені результати представлені нижче (див. табл. 6).
Аспекти громадської активності Зовнішні фактори
Стать Вік Освіта Регіон проживання
Інтернет активність F = 12,2; df = 1; p < 0,001 F = 39,3; df = 2; p < 0,001 F = 49,0; df = 2; p < 0,001 F = 2,3; df = 3; p = 0,075
Участь в суспільно-політичних заходах F = 4,2; df = 1; p = 0,042 F = 1,9; df = 2; p = 0,148 F = 8,4; df = 2; p < 0,001 F = 2,2; df = 3; p = 0,082
Членство в громадських організаціях F = 1,6; df = 1; p = 0,200 F = 0,4; df = 2; p = 0,661 F = 2,8; df = 2; p = 0,061 F = 7,9; df = 3; p < 0,001
Таким чином, найбільш чутливою до впливу зовнішніх факторів є Інтернет активність – стать, вік та освіта впливають на її рівень. Меншого впливу зазнає участь в суспільно-політичних заходах. На її рівень впливають стать та освіта. Що стосується членства в громадських організаціях, то лише регіон проживання демонструє відповідний вплив. Розглянемо відмінності більш детально.
Чоловіки загалом демонструють більшу громадську активність у порівнянні з жінками (див. табл. 7). Збільшення освіти призводить до зростання як Інтернет, так і суспільно-політичної активності (див. табл. 8). В той же час збільшення віку призводить до падіння Інтернет активності (молодь – 0,70, середній вік – 0,62, похилий вік – 0,19). Що стосується впливу регіону проживання на членство в громадських організаціях, то в західному, центральному та південному регіоні фіксується приблизно однаковий рівень (0,22, 0,22 та 0,20 відповідно), а в східному – значно нижчий (0,06).
Підсумовуючи вище наведені дані можна зробити висновок про достатньо низьку громадську активність населення України та її слабкий зв'язок з декларованою готовністю до відповідної діяльності. Крім цього, чоловіки, молодь та респонденти з більш високим рівнем освіти з більшою імовірністю демонструють вищу громадську активність.
Стать Середній рівень Інтернет активності Середній рівень участі в суспільно-політичних заходах
Чоловіча 0,59 0,40
Жіноча 0,42 0,32
Освіта Середній рівень Інтернет активності Середній рівень участі в суспільно-політичних заходах
Неповна та повна середня освіта 0,34 0,30
Середня спеціальна освіта 0,63 0,42
Вища освіта 1,00 0,53

статтю підготував   кандидат соціологічних наук Сергій Дембіцький

опубліковано в Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. – К.: Інститут соціології НАН України, 2013

Вверх
blog comments powered by Disqus