SCL-9-NR: руководство

Stacks Image 21

Рис. Распределение индекса SCL-9-NR среди общего населения в Украине (осень, 2018 года)

1. ВСТУПЛЕНИЕ

Экспресс-тест SCL-9-NR предназначен для ориентировочной оценки уровня психологического дистресса в массовых опросах. SCL-9-NR разработан старшим научным сотрудником Института социологии НАН Украины Сергеем Дембицким на основании психологического теста SCL-90-R (Л. Дерогатис). Разработка и применение теста описаны в следующих работах:
1) Дембицкий, С. (2016). Экспресс-тест SCL-9-NR: методика оценки выраженности психологического дистресса для массовых опросов. Социология: теория, методы, маркетинг, (1), 52-64.
2) Дембицкий, С., Ященко, В., Сидоров, Н., & Александрова, С. (2016). Критериальная валидизация экспресс-теста SCL-9-NR. Социология: теория, методы, маркетинг, (2), 102-116.
3) Дембицкий, С. (2018). Конструирование и валидизация социологического теста SCL-9-NR. Социологический журнал, 24(3), 8-31.
Читать дальше...
Comments

Цілісне бачення процесу соціологічного вимірювання

Цілісність бачення процесу соціологічного вимірювання полягає у врахуванні дослідником чотирьох складових цього процесу, а також взаємозв’язків між ними. Такими складовими є соціологічний тест, респонденти, релевантний соціальний контекст, а також сам дослідник, який розробляє методику та/або інтерпретує її результати.
Базовий взаємозв’язок встановлюється між соціологічним тестом та респондентами під час ситуації опитування. Для його успішності респонденти повинні мати можливість та/або бажання повідомити інформацію, яка цікавить дослідника. В даному випадку мова іде про достовірність отриманої інформації (Шмелев, 1996: с. 154-155). По суті навіть використання надійної та валідної вимірювальної методики саме по собі не забезпечує отримання необхідних досліднику даних, якщо респонденти не хочу повідомляти інформацію або з якихось причин не можуть цього зробити. Відповідні зміщення відносяться до категорії помилок, що не пов’язані з вибіркою (McNabb, 2014, p. 42-46). Читать дальше...
Comments

Розробка соціологічних тестів: (само)дебрифінг методологічної ретельності

Термін «дебрифінг» вперше почав застосовуватися в армії сполучних штатів для позначення отримання інформації від пілота або солдата після виконання місії, а також його інструктування щодо того яку інформацію він може оприлюднити. Даний термін був запозичений дослідниками якісного профілю для позначення детального аналізу проведеного дослідження з метою уникнення двох видів зміщень, які можуть виникнути в процесі якісного дослідження. Перший пов’язаний з впливом дослідника на учасників дослідження або ключових інформантів, другий – з впливом учасників дослідження або ключових інформантів на дослідника. Перший різновид має місце в тих випадках, коли дослідник створює загрозу або неадекватно себе позиціонує в певних соціальних або інституційних взаємостосунках, що в подальшому веде до спротиву з боку учасників дослідження. Що стосується другого різновиду, то він має місце в ситуаціях, коли дослідник надмірно зближається з досліджуваною групою. Наприклад, стає повноцінним учасником досліджуваних процесів на противагу ролі периферійного інсайдера, який користується прийнятною аналітичною перспективою та не приймає активної участі в діяльності відповідної групи. Читать дальше...
Comments

Геополитические ориентации в контексте социально-демографических характеристик

1438077541_eurasia
Приведенные далее результаты основываются на моем недавнем методическом опросе с использованием квотой выборки в Киеве, Львове и Одессе (N = 100). Несмотря на отсутствие репрезентативности, дальнейшее описание не лишено интереса, поскольку также является результатом неоднородности нашего общества.
Учитывая то, что в основание данного исследования была заложена 8-векторная модель геополитических ориентаций (РФ, ЕС, Польша, Турция, ГУАМ, Вишеградская четверка, Балтийская ассамблея, США), необходимо по крайней мере на описательном уровне обобщить соответствующие ответы респондентов. С этой целью мы использовали иерархический кластерный анализ, в качестве входящих параметров которого использовалась разница между положительными и отрицательными ответами относительно каждого из восьми указанных геополитических направлений. В результаты было выделено пять кластеров респондентов (см. табл.). Первая группа характеризуется слабо выраженным положительным отношением к Европейскому союзу и нейтральным отношением по остальным направлениям. Вторая демонстрирует негативные оценки по всем альтернативам геополитического сотрудничества. Третью можно охарактеризовать как умеренную, за исключением Российской Федерации и Турции. При этом сила отрицательных установок в отношении России является здесь наиболее выраженной. Четвертую группу можно назвать провосточной. Неудивительно, что ее геополитические ориентации в отношении Европейского Союза и США являются отрицательными. Наконец, пятая группа является прозападной и антивосточной. Читать дальше...
Comments

Результаты факторной валидизации (и не только это) социологического теста "RF-geopol" (шкала геополитических ориентаций в отношении России)

Аналогичная шкала про Европейский Союз тоже имеется, но про это в другой раз.
Данные получены на основании методического опроса в Киеве, Львове и Одессе (N = 100, целенаправленная выборка со стратификацией по полу и возрасту).

35031476

Содержание теста:


1) Каким на Ваш взгляд было влияние Российской Империи на украинскую культуру: отрицательным или положительным?
1. Преимущественно отрицательным.
2. Частично отрицательным, частично положительным.
3. Преимущественно положительным.
4. Затрудняюсь ответить.

2) Как Вы оцениваете культурное наследие советского периода в истории Украины?
1. Преимущественно отрицательно.
2. Частично отрицательно, частично положительно.
3. Преимущественно положительно.
4. Затрудняюсь ответить.

3) Как Вы считаете, можно ли доверять официальным СМИ Российско Федерации?
1. Нельзя доверять большинству СМИ.
2. Можно доверять большинству СМИ.
3. Затрудняюсь ответить.

4) Насколько близки лично Вам общеславянские ценности (такие как славянское единство, религиозность, почитание рода и т.д.)?
1. Совсем не близки.
2. В некоторой степени близки.
3. Очень близки.
4. Затрудняюсь ответить.

5) Пожалуйста, оцените приоритет международного сотрудничества Украины с Российской Федерацией.
1. Низкий приоритет: сотрудничество необходимо сокращать.
2. Ситуационный приоритет: интенсивность сотрудничества зависит от решаемых в стране задач.
3. Высокий приоритет: сотрудничество носит стратегически важный характер.
4. Затрудняюсь ответить.

6) Определите статус военного сотрудничества с Российской Федерацией.
1. Такое сотрудничество является опасным для Украины.
2. Такое сотрудничество является необходимым для Украины.
3. Затрудняюсь ответить.

7) Дайте оценку политики Российской Федерации в отношении Украины на данном этапе.
1. Полностью своекорыстная: интересы Украины не учитываются.
2. Частично своекорыстная: интересы Украины учитываются частично.
3. Партнерская: учитывается большинство интересов Украины.
4. Затрудняюсь ответить.

8) Как Вы относитесь к тому, чтобы Российская Федерация влияла на внутриполитическую жизнь Украины?
1. Отрицательно: это разрушительно для Украины.
2. Нейтрально: последствия могут быть самыми разными.
3. Положительно: это пойдет Украине на пользу.
4. Затрудняюсь ответить.

Читать дальше...
Comments