До питання вивчення геополітичних орієнтацій в Україні

Геополітичні орієнтації: категоризація респондентів. Анкета соціологічного омнібусу “Українське суспільство – 2017” (Інститут соціології НАН України) містить шість індикаторів, на основі яких можна дослідити геополітичні уподобання респондентів. Ці індикатори вимірюють ставлення респондентів до:
• ідеї приєднання України до союзу Росії й Білорусі;
• вступу України до Митного союзу;
• вступу України до Євразійського економічного союзу;
• вступу України до Європейського союзу;
• вступу України до НАТО;
• співпраці України з Міжнародним Валютним Фондом.
Згода з першими трьома пунктами свідчить про так звані “східні геополітичні уподобання”, згода з усіма іншими – про “західні”, тобто індикатори складають дві групи. Оскільки кожен пункт був оцінений за допомогою однієї і тієї ж шкали (скоріше негативно – важко сказати – скоріше позитивно), обробка даних можлива з використанням щонайменше двох підходів. Перший полягає в розрахунку індексу на основі середніх значень по кожній з груп індикаторів (схід та захід), другий – у використанні класифікатору, що враховує смислове навантаження варіантів відповідей. В даній публікації використовується обидва підходи, оскільки їх результати є взаємодоповнюючими. Індекс дозволяє краще дослідити силу геополітичних орієнтацій, в той час як класифікатор відкриває можливість зафіксувати усі можливі категорії респондентів.
Stacks Image 14133
Індекс геополітичних орієнтацій (далі «індекс»). Розрахунок індексу передбачає приведення значення відповідей до наступного формату: –1 (скоріше негативно), 0 (важко сказати), +1 (скоріше позитивно). Після цього знаходиться адитивне значення індексу шляхом додавання значень однієї групи змінних та віднімання значень другої. В результаті діапазон можливих значень потрапляє в діапазон від –6 до 6. В даному дослідженні додавалися значення змінних, які характеризують відношення до західного вектору розвитку, а віднімалися значення змінних, що фіксують відношення до східного шляху інтеграції. Отже, мінімальне значення адитивного індексу притаманне респондентам, які мають найсильніші просхідні орієнтації, а максимальне – прозахідні.
Класифікатор. З урахуванням особливостей використовуваних питань можна виокремити наступні категорії респондентів: 1) амбівалентні – відносяться позитивно як до західного вектору розвитку країни, так і до східного; 2) такі, що не визначилися – вагаються в оцінках за обома напрямками; 3) негативісти – відносяться негативно як до західного вектору розвитку країни, так і до східного; 4) прихильники західного вектору розвитку країни; 5) прихильники східного вектору розвитку країни. Для виокремлення цих категорій респондентів в емпіричних даних були встановлені правила класифікації:
Категорія Правила
Амбівалентні X+ >= 2 & Y+ >= 2
Такі, що не визначилися а) X? >= 2 & Y? >= 2; б) X? = 1 & X+ = 1 & Y? = 1 & Y+ = 1; в) X? >= 2 & Y? = 1 & Y+ = 1; г) Y? >= 2 & X? = 1 & X+ = 1
Негативісти X– >= 2 & Y– >= 2
Прихильники одного з геополітичних векторів а) X+ >= 2 & Y– >= 2; б) X+ = 1 & X? = 1 & Y– >= 2; в) X+ >= 2 & Y? >= 2; г) X+ >= 2 & Y? = 1 & Y+ = 1; д) X? >= 2 & Y– >= 2
Позначення в таблиці: X+ / Y+ – кількість відповідей “скоріше позитивно” за першою (Х) або другою (Y) групою індикаторів; X? / Y? – кількість відповідей “важко сказати” за групами; X– / Y– – кількість відповідей “скоріше негативно” за групами; >= – більше або дорівнює; = – дорівнює; & – та.
Ці правила слід доповнити двома виключеннями, які пов’язані з концептуальною важливістю різних індикаторів. В цій статті приймається гіпотеза, що ідея приєднання України до союзу Росії й Білорусі, а також вступ України до Європейського союзу формують дві принципові або ідеальні позиції, в той час як усі інші – інструментальні. Тому після застосування наведених вище правил слід зробити уточнення класифікації шляхом віднесення до прихильників східного і західного векторів тих респондентів, які позитивно оцінили відповідний принциповий індикатор та не зробили цього для протилежного.
Геополітичні орієнтації: загальна характеристика. Абсолютну більшість вибірки складають респонденти, які надають перевагу західному вектору розвитку країни. Прихильники протилежного напряму геополітичного співробітництва становлять трохи менше чверті усіх спостережень. Негативісти та респонденти з невизначеними поглядами також формують достатньо великі групи. Найменшу кількість складають респонденти з амбівалентними поглядами (див. табл. нижче). В дужках вказана кількість респондентів, які відносяться до відповідного «чистого типу» (про «чисті типи» див.додаток):
Категорія респондентів Обсяг категорії (обсяг «чистого типу»), % Середнє значення індексу
Прихильники східного вектору 22,5 (6,4) –3,96
Амбівалентні 2,6 (0,8) –0,84
Такі, що не визначилися 8,0 (4,7) –0,05
Негативісти 9,2 (6,4) 0,19
Прихильники західного вектору 57,8 (16,5) 4,03
Загалом 100 (34,8) 1,42
Середнє значення індексу для кожної категорії дозволяє сформувати уявлення про силу їх геополітичних переконань, а також для усієї вибірки загалом. Як видно, сила переконань полярних груп знаходиться приблизно на однаковому рівні, в цілому ж результати опитування можна охарактеризувати як помірно прозахідні.
Розподіл геополітичних орієнтацій суттєво відрізняється в залежності від макрорегіону (про наповнення макрорегіонів див.додаток) проживання респондентів (див. табл. нижче). Якщо на заході та в центрі абсолютну більшість становлять прихильники західного вектору інтеграції, то на південному сході їх кількість майже дорівнює кількості їх ідейних опонентів. Треба вказати і на той факт, що на південному сході кожен сьомий займає невизначену позицію, що робить статус-кво в цьому регіоні досить хитким.
Категорія респондентів Регіон
Західний Центральний Південно-Східний
Прихильники східного вектору 5,6 19,4 37,7
Амбівалентні 1,1 2,0 4,3
Такі, що не визначилися 2,9 5,8 14,3
Негативісти 9,4 10,4 7,4
Прихильники західного вектору 81,0 62,5 36,3
Середнє значення індексу 3,37 1,61 -0,29
Додаток.
А. «Чисті типи» визначені наступним чином: 1) для східних геополітичних орієнтацій: позитивна оцінка індикаторів першої групи, негативна – другої; 2) для амбівалентної категорії: позитивна оцінка усіх індикаторів; 3) для респондентів, які не визначилися: вибір варіанту відповіді “важко сказати” за усіма індикаторами; 4) для категорії негативістів: негативна оцінка усіх індикаторів; 5) для західних геополітичних орієнтацій: негативна оцінка індикаторів першої групи, позитивна – другої.
Б. Західний макро-регіон включає Волинську, Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Тернопільську, Рівненську та Закарпатську області, Центральний – Хмельницьку, Житомирську, Вінницьку, Київську, Чернігівську, Сумську, Полтавську, Черкаську, Кіровоградську та Дніпропетровську області, Південно-Східний – Харківську, Луганську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Одеську та Херсонську області.
blog comments powered by Disqus